مسمعي مدمن على صوتكمسمعي مدمن على صوتك..
و اتصالك زيد ادمانه
متتعبن صاحبك بسكوتك..
و انت صوتك ضخ شريانه
0 comments:

About Me

My photo
I'm waiting for the perfect moment in a miserable world, where beauty hides and worlds collide!

Followers

Archive